Việt Nam Mật Chiến (Phần 2)

Tác giả: Tiền Giang (Trung Quốc) | Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành Chương 2: Đại biểu liên lạc La Quý Ba nhận lệnh sang Việt Nam Khu vực có tên Trung Nam Hải ở Bắc Kinh là nơi đặt trụ sở Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Quân ủy Trung ương, Chính phủ … Đọc tiếp Việt Nam Mật Chiến (Phần 2)