Khái quát lịch sử Mỹ (Ch.4): Xây dựng một chính phủ quốc gia

Nguồn: Alonzo L. Hamby, Outline of U.S. History (New York: Nova Publishers, 2007), Ch. 4. “Mỗi người dân thường, và tất cả mọi người trên trái đất này, đều có quyền tự trị”.  – Thomas Jefferson, 1790 –  Người soạn thảo Bản Tuyên ngôn Độc lập Hiến pháp của các tiểu bang Thành công của cuộc cách … Continue reading Khái quát lịch sử Mỹ (Ch.4): Xây dựng một chính phủ quốc gia