#159 – Ảnh hưởng của Trung Quốc đối với chế độ Pol Pot

Nguồn: John D. Ciorciari (2013). “China and the Pol Pot Regime”, Cold War History,  Vol. 14, No. 2, pp. 215-235. Biên dịch và Hiệu đính: Nguyễn Thị Nhung Bài liên quan: Bồi thường cho nạn nhân bị xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng: Trường hợp Campuchia Quá khứ từng ủng hộ chế độ Pol Pot đến … Đọc tiếp #159 – Ảnh hưởng của Trung Quốc đối với chế độ Pol Pot