#166 – Lý Quang Diệu viết về Bắc Triều Tiên

Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “North Korea: A Grand Hoax”, in L.K. Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 137-146. Biên dịch và Hiệu đính: Tống Thị Thanh Duyên Bài liên quan: Các phần khác của cuốn One Man’s View of the World  BẮC TRIỀU TIÊN: Một cú lừa ngoạn … Đọc tiếp #166 – Lý Quang Diệu viết về Bắc Triều Tiên