#248B – Lý Quang Diệu viết về những ngày cuối đời

Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “Personal Life: Choosing when to Go”, in L.K Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 294-301. Biên dịch: Nguyễn Tiến Chương | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các phần khác của cuốn One Man’s View of the World Trình tự công việc hằng … Continue reading #248B – Lý Quang Diệu viết về những ngày cuối đời