Đích đến chính trị của Myanmar vẫn còn bất định

Nguồn: Trevor Wilson, “Myanmar’s political destination still unknown”, East Asia Forum, 06/08/2015. Biên dịch: Nguyễn Thị Lam Phương | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Cuộc tổng tuyển cử lần thứ hai kể từ khi Myanmar bắt đầu tiến trình chuyển tiếp về mặt chính trị vào năm 2011 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, … Đọc tiếp Đích đến chính trị của Myanmar vẫn còn bất định