Đằng sau tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh (P2)

Nguồn: David G. Marr, “Hồ Chí Minh’s Independence Declaration”, Essays into Vietnamese Pasts,  K. W. Taylor & John K. Whitmore chủ biên (New York: Cornell University Southeast Asia Program, 1995), trang 221-231. Biên dịch: Duy Đoàn | Hiệu đính: Nguyễn Tiến Văn Bài liên quan: Đằng sau tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh (P1) Chính bản … Continue reading Đằng sau tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh (P2)