Lý thuyết trò chơi (Game theory)

Tác giả: Trương Minh Huy Vũ Lý thuyết trò chơi là một cách tiếp cận để hiểu và phân tích hành vi hay quyết định của mỗi cá nhân và các nhóm cá nhân trong một tình huống mâu thuẫn. Bắt nguồn từ cơ sở toán học ứng dụng và sau đó là ngành kinh tế, … Continue reading Lý thuyết trò chơi (Game theory)