So sánh thái độ học hỏi nước ngoài của Trung-Nhật

Tác giả: Hư Châu (Trung Quốc) | Biên dịch:  Nguyễn Hải Hoành Nhật Bản có rất nhiều cái để Trung Quốc học, trong đó thái độ học tập của họ là cái đặc biệt đáng học. Thái độ học tập khiêm tốn cẩn thận của Nhật Bản không xa lạ gì đối với Trung Quốc. … Continue reading So sánh thái độ học hỏi nước ngoài của Trung-Nhật