Nguồn gốc của Thảm sát Holocaust

Tác giả: Đặng Hoàng Xa Không sai khi nói rằng Holocaust là trung tâm của tâm lý Israel. Không giống như hầu hết các sự kiện lịch sử khác mà ảnh hưởng dần dần mờ nhạt, ảnh hưởng của thảm sát Holocaust trong xã hội Israel ngược lại đã thực sự tăng lên theo thời … Continue reading Nguồn gốc của Thảm sát Holocaust