Đồng chí B nói về âm mưu chống VN của bè lũ phản động TQ

Biên dịch: Bùi Xuân Bách Lời giới thiệu: Tài liệu dưới đây được dịch từ cuốn Đằng sau tấm màn tre – Trung Quốc, Việt Nam và Thế giới ngoài châu Á (Behind the Bamboo Curtain – China, Vietnam, and the World beyond Asia), do Priscilla Roberts biên tập, Trung tâm Woodrow Wilson và Đại học … Continue reading Đồng chí B nói về âm mưu chống VN của bè lũ phản động TQ