Johnson, Westmoreland và Chiến tranh Việt Nam

Nguồn: Gregory Daddis, “Johnson, Westmoreland and the ‘Selling’ of Vietnam”, The New York Times, 09/05/2017. Biên dịch: Trương Thái Tiểu Long | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Tính đến đầu năm 1967, quân đội Mỹ và đồng minh vẫn kẹt trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan tại Việt Nam.  Trước công luận, các tướng … Đọc tiếp Johnson, Westmoreland và Chiến tranh Việt Nam