Những điều ít biết về cuộc đời Adolf Hitler

Tác giả: Nguyễn Hải Hoành Phát xít Đức chiếm kỷ lục về giết đồng loại: ứng với mỗi chữ trong tự truyện của Hitler Mein Kampf (Cuộc chiến đấu của tôi) – bản tuyên ngôn của phát xít Đức – có 125 người bị chúng giết, ứng với mỗi chương sách này có 1,2 triệu người … Continue reading Những điều ít biết về cuộc đời Adolf Hitler