Tây Tạng trở thành mặt trận mới trong căng thẳng Mỹ – Trung

Nguồn: “America’s pressure on China over Tibet will come to nought”, The Economist, 12/05/2020. Biên dịch: Phan Nguyên Thượng viện Mỹ chuẩn bị đặt thêm một viên gạch nữa lên bức Vạn lý trường thành của sự nghi ngờ và đổ lỗi lẫn nhau vốn đang chia rẽ Trung Quốc và Hoa Kỳ. Rào cản … Đọc tiếp Tây Tạng trở thành mặt trận mới trong căng thẳng Mỹ – Trung