Bên trong cuộc chiến chống đói nghèo của Trung Quốc

Nguồn: “The fruits of growth”, The Economist, 02/01/2021. Người dịch: Phan Nguyên Đầu tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc thông báo rằng họ đã xóa bỏ được tình trạng nghèo cùng cực trên cả nước. Thành tích này có quy mô thật ngoạn mục. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, khoảng 800 triệu … Continue reading Bên trong cuộc chiến chống đói nghèo của Trung Quốc