Lý do hệ thống độc đảng kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Nguồn: “Cai Xia on why China’s one-party system holds back the country”, The Economist, 8/12/2021. Biên dịch: Phan Nguyên Trung Quốc đã “hoàn thành một quá trình công nghiệp hóa”, tạo ra cả tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tự hào tuyên bố như vậy trong … Đọc tiếp Lý do hệ thống độc đảng kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc