Hoàng đế Phổ Nghi và những ngày lưu đày tại Liên Xô

Nguồn: “In the Last Emperor’s words: Life as a prisoner in the USSR”, Russia Beyond the Headlines, 18/08/2015. Biên dịch: Đậu Thế Hoàng Phổ Nghi, vị Hoàng đế cuối cùng của Trung Hoa, đã trải qua 5 năm làm tù nhân chiến tranh ở Liên Xô. Trong cuốn tự truyện được xuất bản vào những … Continue reading Hoàng đế Phổ Nghi và những ngày lưu đày tại Liên Xô