Hòa ước Westphalia (The Peace of Westphalia)

Tác giả: Đào Minh Hồng Vào nửa đầu thế kỷ 17, những căng thẳng về chính trị và kinh tế ngày càng gia tăng giữa các quốc gia Châu Âu. Cùng lúc với thời kỳ Phát kiến địa lý, khai phá mở đường tới những nguồn tài nguyên của Tân thế giới, châu Âu cũng … Continue reading Hòa ước Westphalia (The Peace of Westphalia)