Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)

Tác giả: Nguyễn Thị Tố Nga Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development), viết tắt OECD, là một tổ chức liên chính phủ được thành lập theo một hiệp định ký tại Paris vào ngày 14 tháng 12 năm 1960 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và … Continue reading Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)