Vấn đề nhà nước Lâm Ấp trong lịch sử

Tác giả: Đổng Thành Danh Tóm tắt: Bài viết này là một nỗ lực nhìn lại một số các vấn đề lịch sử liên quan đến Nhà nước Lâm Ấp, một chính thể thường được xem là tiền thân của vương quốc Champa sau này. Trong đó tác giả gợi ý về việc nhìn nhận … Đọc tiếp Vấn đề nhà nước Lâm Ấp trong lịch sử