Tu Chinh 2

Print Friendly, PDF & Email

Các lô 05-2, 05-3, 06-1, 07-3, 136-3, công ty dầu khí từng và đang bị đe dọa – Bản đồ MM Marine