Từ điển Ngoại giao

Print Friendly, PDF & Email

NguồnG. R. Berridge & Alan James, A Dictionary of Diplomacy (Second Edition), Palgrave MacMillan, 2003.

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng | Biên tập: Lê Hồng Hiệp