Screenshot 2020-07-29 at 8.18.32 AM

Print Friendly, PDF & Email

Kết quả thăm dò mức độ ủng hộ đối với Trump và Biden gần đây.