Tag Archives: Donald Rothwell

#129 – Công ước Luật Biển 1982 và khả năng áp dụng vào các tranh chấp ở Biển Đông

Nguồn: Donald R. Rothwell (2013). “The 1982 UN convention on the Law of the Sea and its relevance to maritime disputes in the South China Sea”, in Leszek Buszynski & Christopher Roberts (eds), The South China Sea and Australia’s Regional … Continue reading

Posted in Biên dịch, Luật pháp quốc tế, Tranh chấp Biển Đông | Tagged , , , | 2 Comments