dg1

Print Friendly, PDF & Email

Các dòng chảy toàn cầu, trong đó dòng chảy dữ liệu tăng mạnh. Nguồn: Project Syndicate.