ST Index

Print Friendly, PDF & Email

Ngoại trừ 3 mã chứng khoán, gần như tất cả các mã cố phiểu trong chỉ số Strait Times Index có cổ đông chủ chốt là một vài nhà tài phiệt và quỹ đầu tư quốc gia Temasek

Định nghĩa cổ đông chủ chốt là các gia đình, công ty hay cá nhân kiểm soát ít nhất 20 cổ phần có quyền biểu quyết.