Phản Hồi về: Kinh nghiệm nhờ người viết thư giới thiệu xin học bổng

#1889
NCQT
Quản lý

Nếu là mình thì mình sẽ chọn phương án 2.