HVT

Print Friendly, PDF & Email

Bản đồ phân bố các nhóm người từ Việt Nam đi lên chiếm lĩnh Hoa lục                                                             (O: Indonesian, C: Melaanesian, N: Mongoloid và D: Negritoid) (8)