Tài liệu Khmer Đỏ: Hiếp pháp Kampuchea Dân chủ

NỘI QUY: Các thành viên tự chịu trách nhiệm về các nội dung mình chia sẻ trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, tôn trọng lẫn nhau.

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #15380
   TQNam
   Moderator

   Sau cuộc bỏ phiếu ngày 18 Tháng Ba năm 1970 truất phế ông như Quốc trưởng, Hoàng thân Norodom Sihanouk từ Bắc Kinh gửi lời kêu gọi nổi dậy vũ trang chống lại chế độ tiếm quyền ở Phnom Penh. Phong trào Cộng sản vốn đấu tranh chống lại chế độ từ năm 1968 tập hợp quanh hoàng thân, người đã thành lập Mặt trận Liên minh các dân tộc Campuchia (FUNK) và Chánh phủ Hoàng gia Liên minh các dân tộc Campuchi (GRUNK).

   Quân đội Bắc Việt và Việt Cộng hỗ trợ có tính quyết định cho các lực lượng FUNK phôi thai. Từng bước, các phần tử cơ bản nhất của chủ nghĩa cộng sản Campuchia, được Hoàng thân Sihanouk gọi là Khmer Đỏ hồi đầu năm 1970 -bắt đầu gia tăng ảnh hưởng của họ trong FUNK, mà họ nắm quyền kiểm soát từ năm 1973. Các lực lượng Việt Nam vốn ký Hiệp định Paris vào đầu năm đã rút về vùng biên giới. Trong khi “Mặt trận” (frontism) vẫn tiến hành cuộc xung đột ở vùng chiến sự, những cuộc thanh trừng đầu tiên và cuộc thảm sát bắt đầu ở cái gọi là “vùng giải phóng”. Những nười ủng hộ Sihanouk, cộng sản ôn hòa (hoặc những người bị nghi ngờ có cảm tình với Hà Nội) và những người kín đáo, là những nạn nhân chính.

   Ngày 17 tháng tư năm 1975 các lực lượng Khmer Đỏ vào Phnom Penh và thiết lập chế độ mang tên Campuchia Dân chủ.

   Trong một cuộc họp nhóm cán bộ cao cấp tại thủ đô Campuchia từ ngày 15-ngày 19 tháng 12 năm 1975, văn bản Hiến pháp được thông qua, các nguyên tắc đã được quyết định vào cuối tháng Tư. Hiếp pháp được ban hành vào ngày 05 Tháng 1 năm 1976.

   Để thực hiện bản dịch tiếng Anh không chính thức này, chúng tôi đã dựa vào bản dịch do David Chandler xuất bản, “Hiến pháp Campuchea Dân chủ: Ngữ nghĩa học thay đổi cách mạng”, tạp chí Pacific Affairs, Fall 1976; và Craig Etcheson, Căn nguyên và sự sụp đổ của Campuchia Dân chủ, Colorado, nxb Westview, 1984.

   Hiến pháp Kampuchea Dân chủ

   Lời nói đầu

   Trên cơ sở của những ước muốn thiêng liêng và cơ bản của nhân dân, công nhân, nông dân và người lao động khác cũng như chiến sỹ và cán bộ Quân đội cách mạng Campuchia; và

   Xét thấy, vai trò quan trọng do nhân dân, đặc biệt là công nhân, nông dân nghèo, bần nông, và các tầng lớp người lao động khác ở nông thôn và thành phố vốn chiếm hơn chín mươi lăm phần trăm toàn dân Campuchia đóng, họ đảm nhận trách nhiệm nặng nề nhất trong việc tiến hành chiến tranh giải phóng dân tộc và nhân dân, họ đã hy sinh nhiều nhất về tính mạng, tài sản, và tận tụy, không ngừng phục vụ tiền tuyến, và không ngần ngại hy sinh hàng ngàn chồng và con mình cho cuộc chiến đấu trên chiến trường;

   Xét thấy, sự hy sinh to lớn của ba thứ quân của Quân đội Cách mạng Kampuchia, quân đội đã chiến đấu dũng cảm, ngày đêm, trong mùa khô và mùa mưa, vượt qua mọi thử thách và gian khổ, đói khát, thiếu thuốc men, quần áo, đạn dược và các nhu cầu khác trong cuộc chiến tranh vỹ đại giải phóng đất nước và nhân dân;

   Xét thấy, toàn dân Campuchia và toàn thể quân đội cách mạng Campuchia ước mong một nước Campuchia độc lập, thống nhất, hòa bình, trung lập, không liên kết, có chủ quyền được toàn vẹn lãnh thổ, một xã hội đạt hạnh phúc thật sự, bình đẳng, công bằng và dân chủ không có kẻ giàu hay người nghèo, không có kẻ bóc lột và người bị lóc lột, một xã hội trong đó mọi người sống hài hòa trong tình đại đoàn kết dân tộc và cùng tham đội ngũ lao động chân tay, tăng cường sản xuất vì công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước;

   Căn cứ nghị quyết Đại hội quốc dân đặc biệt tiến hành vào các ngày 25, 26 và 27 Tháng Tư, 1975 long trọng tuyên bố công nhận và tôn trọng ước nguyện trên của toàn dân Campuchia và toàn thể quân đội cách mạng Kampuchia;
   Hiến pháp của Kampuchea tuyên bố:

   Chương một: Nhà nước

   Điều 1. Quốc gia Campuchia là một Quốc gia độc lập, thống nhất, hòa bình, trung lập, không liên kết, có chủ quyền, dân chủ toàn vẹn lãnh thổ.

   Quốc gia Campuchia là một Quốc gia của nhân dân, công nhân, nông dân và của toàn thể người lao động Campuchia.
   Tên chính thức của Quốc gia Campuchia là “Campuchia Dân chủ “.

   Chương Hai: Kinh tế

   Điều 2 Mọi phương tiện sản xuất chính yếu quan trọng của là tài sản chung của Nhà nước nhân dân và tài sản chung của các tập thể nhân dân.

   Tài sản sử dụng hàng ngày vẫn thuộc về cá nhân.

   Chương Ba: Văn hóa

   Điều 3. Nền văn hóa của Campuchia Dân chủ mang tính chất dân tộc, đại chúng, hướng tới tương lai, và lành mạnh nhằm phục vụ nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Campuchia thành một quốc gia thịnh vượng hơn bao giờ hết.

   Nền văn hóa mới này là hoàn toàn đối lập với các nền văn hóa suy đồi, phản động của các giai cấp áp bức, của chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc ở Kampuchia

   Chương bốn: Nguyên tắc lãnh đạo và công tác

   Điều 4 Kampuchea Dân chủ áp dụng các nguyên tắc tập thể trong lãnh đạo và công tác.

   Chương Năm: Quyền lập pháp

   Điều 5 Quyền lập pháp được ủy thác cho hội đồng đại biểu của nhân dân, công nhân, nông dân và toàn thể người lao động Campuchia khác.

   Tên gọi chính thức gọi của hội đồng nầy là “Hội đồng đại biểu nhân dân Campuchia”.

   Hội đồng đại biểu nhân dân Campuchia sẽ được hình thành từ 250 thành viên đại biểu cho nhân dân, công nhân, nông dân, toàn thể người lao động Kampuchia khác và quân đội cách mạng Kampuchia.
   Trong số 250 nầy sẽ có:
   150 đại biểu nông dân
   50 đại biểu công nhân và người lao động khác.
   50 đại biểu quân đội cách mạng

   Điều 6 Các đại biểu của Hội đồng đại biểu nhân dân Campuchia được nhân dân bầu trực tiếp và định kỳ thông qua cuộc tổng tuyển cử bỏ phiếu kín được tổ chức trong cả nước mỗi năm năm.

   Điều 7 Hội đồng đại biểu nhân dân Kampuchia đảm nhiệm lập pháp và xác định các chính sách đối nội và đối ngoại khác nhau của Campuchia Dân chủ.

   Chương Sáu: Cơ quan Điều hành

   Điều 8 Chính phủ là cơ quan chịu trách nhiệm chấp pháp và đường lối chính trị của Hội đồng đại biểu nhân dân Kampuchia.

   Chính phủ do Hội đồng đại biểu nhân dân Campuchia bầu chọn và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng đại biểu nhân dân Kampuchia đối với mọi hoạt động đối nội và đối ngoại của đất nước của mình.

   Chương Bảy: Tư pháp

   Điều 9 Tư pháp do các tòa án nhân dân thực thi, cơ quan nầy đại diện và bảo vệ công lý của người dân, bảo vệ các quyền dân chủ và tự do của người dân, và xét xử bất kỳ hoạt động nào trực tiếp chống lại Nhà nước nhân dân hoặc vi phạm pháp luật của Nhà nước nhân dân.

   Thẩm phán ở mọi cấp sẽ do Hội đồng đại biểu nhân dân Kampuchia chọn và bổ nhiệm.

   Điều 10 Các hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước nhân dân là:

   Các hành động nguy hiểm chống đối Nhà nước nhân dân phải được kết án đến mức cao nhất.

   Các trường hợp khác phải chịu sự cải tạo trong khuôn khổ các tổ chức Nhà nước hay nhân dân

   Chương Tám: Đoàn chủ tịch Nhà nước

   Điều 11 Kampuchia Dân chủ có một Đoàn Chủ tịch Nhà nước do Hội đồng đại biểu nhân dân Kampuchia lựa chọn và bổ nhiệm năm năm một lần.

   Đoàn Chủ tịch Nhà nước có trách nhiệm đại diện cho Quốc gia Kampuchia Dân chủ về đối nội và đối ngoại của đất nước phù hợp với Hiến pháp của Campuchia Dân chủ cùng luật pháp và đường lối chính trị của Hội đồng đại biểu nhân dân Kampuchia.

   Đoàn Chủ tịch Nhà nước gồm có: một chủ tịch, phó chủ tịch thứ nhất và một phó chủ tịch thứ hai.

   Chương Chín: Quyền và nghĩa vụ của các cá nhân

   Điều 12 Mọi công dân của nước Campuchia được hưởng đầy đủ các quyền đối với đời sống vật chất, tinh thần và văn hóa không ngừng nâng cao.
   Mọi công dân nước Kampuchia Dân chủ được đảm bảo cuộc sống. Toàn thể công nhân là người chủ nhà máy của mình.
   Toàn thể nông dân là người chủ ruộng và đồng lúa.
   Toàn thể người lao động khác có quyền làm việc.
   Tuyệt đối không có thất nghiệp ở Kampuchia Dân chủ.

   Điều 13 Hoàn toàn bình đẳng giữa mọi người Campuchia trong một xã hội bình đẳng, công bằng, dân chủ, hài hòa và hạnh phúc bằng trong tinh thần đoàn kết toàn dân tộc cao cả để cùng nhau bảo vệ và xây dựng đất nước với.

   Nam giới và phụ nữ hoàn toàn bình đẳng trên mọi phương diện.
   Ngăn cấm chế độ đa thê.

   Điều 14 Mọi người có nghĩa vụ củng nhau bảo vệ và xây dựng đất nước phù hợp theo tài và sức của mình.

   Chương Mười: Thủ đô

   Điều 15 Thủ đô của Kampuchia Dân chủ là Phnom Penh.

   Chương Mười một: Quốc kỳ

   Điều 16 Trình bày và ý nghĩa của Quốc kỳ Kampuchia như sau:

   Nền màu đỏ với một ngôi đền có ba tháp màu vàng ở giữa. Nền đỏ tượng trưng cho phong trào cách mạng, cuộc đấu tranh kiên quyết và quả cảm của nhân dân Kampuchia vì sự tự do, quốc phòng và kiến thiết đất nước của mình.

   Ngôi đền vàng tượng trưng cho truyền thống dân tộc của nhân dân Kampuchia, những người đang bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng thịnh vượng hơn.

   Chương Mười Hai: Quốc huy

   Điều 17: Quốc huy bao gồm một mạng lưới đê điều, kênh mương tượng trưng cho nền nông nghiệp hiện đại, và các nhà máy tượng trưng cho công nghiệp. Quốc huy được viền bằng các vàng bông lúa hình bầu dục với dòng chữ “Campuchia Dân chủ ” bên dưới.

   Chương Mười ba: Quốc ca

   Điều 18 Quốc ca của Kampuchia Dân chủ là “Ngày Mưới bảy tháng Tư chiến thắng”.

   Chương Mười bốn: Quân đội Cách mạng Kampuchia

   Điều 19 Ba thứ của quân đội cách mạng Kampuchia – chủ lực, địa phương và du kích quân – hình thành một quân đội của nhân dân tập hợp các nam và nữ chiến sỹ và các cán bộ, họ là con em của công nhân, nông dân và người lao động Kampuchia. Họ bảo vệ các quyền lực nhà nước của nhân dân Kampuchia, sự độc lập, thống nhất, hòa bình, trung lập, không liên kết, chủ quyền, và nước Kampuchia dân chủ vốn quý trọng sự toàn vẹn lãnh thổ, và đồng thời họ góp phần xây dựng quốc gia từng ngày phát triển thịnh vượng hơn nhằm cải thiện và phát triển mứcn sống của người dân.

   Chương Mười lăm: Thờ phượng và tôn giáo

   Điều 20 Mọi công dân của Campuchia đều có quyền thờ phượng theo bất kỳ tôn giáo nào và quyền không thờ phượng theo một tôn giáo nào.

   Các tôn giáo phản động gây phương hại đến nước Kampuchia Dân chủ và nhân dân Kampuchia đều bị cấm tuyệt đối.

   Chương Mười sáu: Chính sách đối ngoại

   Điều 21 Kampuchia Dân chủ nhiệt thành và tha thiết mong muốn duy trì mối quan hệ gần gũi và thân thiện với tất cả các nước có chung đường biên giới và với tất cả các nước gần xa trên khắp thế giới phù hợp với các nguyên tắc tôn trọng tuyệt đối về chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

   Nước Kampuchia Dân chủ tuân thủ một chính sách độc lập, hòa bình, trung lập và không liên kết. Đất nước nầy hoàn toàn không cho phép nước ngoài duy trì căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình và kiên quyết phản đối mọi hình thức can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của mình, và cũng như mọi hình thức phá hoại và gây hấn chống lại Kampuchia Dân chủ từ bên ngoài, cả về quân sự, chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại giao hay nhân đạo.
   Kampuchia Dân chủ khước từ mọi sự can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, và nghiêm chỉnh tôn trọng nguyên tắc rằng mỗi quốc gia đều có chủ quyền và có quyền quản lý và quyết định các vấn đề của mình riêng mà không cần sự can thiệp từ bên ngoài.
   Kampuchia Dân chủ thực thuộc về đại gia đình các quốc gia không liên kết.

   Kampuchia Dân chủ đấu tranh thúc đẩy tình đoàn kết với các dân tộc Thế giới thứ ba ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ La tinh, với nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên toàn thế giới, và góp phần tích cực nhất để tương trợ và giúp đở lẫn nhau trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa thực dân mới, và ủng hộ sự độc lập, nền hòa bình, tình hữu nghị, dân chủ, công bằng, và tiến bộ trên thế giới.

   Nguồn: http://www.d.dccam.org/Archives/Documents/DK_Policy/DK_Policy_DK_Constitution.htm
   ………………
   Phụ lục (của người dịch tiếng Việt)

   Quốc kỳ https://vi.wikipedia.org/wiki/Campuchia_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7#/media/File:Flag_of_Democratic_Kampuchea.svg

   Quốc huy:
   Quốc ca: https://youtu.be/tHM-G3sIdTE

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.