Tag Archives: Viện Chiến lược Phát triển

#130 – Từ Adam Smith tới Marx: Sự thăng trầm của kinh tế học cổ điển

Nguồn: Mark Skousen (2007). “From Smith to Marx: The Rise and Fall of Classical Economics” in M. Skousen, The Big Three in Economics: Adam Smith, Karl Marx, And John Maynard Keynes (New York: M.E.Sharpe), pp. 46-63. Biên dịch và Hiệu đính: Viện … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lịch sử kinh tế | Tagged , , | 12 Comments