genghis Khan

Print Friendly, PDF & Email

Genghis Khan được coi là cha đẻ của mấy trăm người con, quân đội của ông từng chiếm rất nhiều vùng ở châu Á. Đồng thời với việc mở rộng cương vực đế quốc Mông Cổ, những người con ấy cũng truyền bá nhiễm sắc thể Y của ông tới nhiều nơi trên thế giới.