Silk route

Print Friendly, PDF & Email

Bản đồ hàng hải của người Catalonia [ở Tây Ban Nha] vẽ vào khoảng thời gian 1325~1387 mô tả một trong các dòng họ phụ hệ từng chiếm ưu thế ở châu Á và dường như dòng họ này khởi nguồn từ một trong các đế quốc trỗi dậy dọc theo Con đường tơ lụa.