Giocangga

Print Friendly, PDF & Email

Giocangga, được cho là tổ tiên trực hệ của 1,5 triệu người hiện sống tại Trung Quốc và Mông Cổ. Cháu nội ông là Nurhaci [Nỗ Nhi Cáp Xích, 1559-1626, người trong hình] trở thành vị vua đặt nền móng cho vương triều nhà Thanh.