Thien nhan 3

Print Friendly, PDF & Email

Trong cuốn “Book of Hours”, Thiên Chúa được mô tả như một vầng hào quang hình tam giác – có liên hệ với biểu tượng Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần