38. Vietnam’s Paradox Commemorating the Battle of the Paracels-2

Print Friendly, PDF & Email

BÑn chi¿n h¡m cça H£i quân ViÇt Nam CÙng hòa ã tham dñ tr­n H£i chi¿n Hoàng Sa b£o vÇ chç quyÁn cça ViÇt Nam nm 1974 – ¢nh t° liÇu