2

Print Friendly, PDF & Email

Sự thay đổi quan điểm của người Đài Loan về độc lập so với thống nhất. Nguồn: Quỹ Quan điểm Công chúng Đài Loan