Chinese ricci

Print Friendly, PDF & Email

Bút tích bảng đối chiếu chữ Hán với chữ Latin ghi âm chữ Hán, do Matteo Ricci làm năm 1602. Đây là kết quả đầu tiên của công trình Latin hóa chữ Hán.