Tag Archives: Ngô Trần Thanh Hiền

#189 – Lý Quang Diệu viết về vấn đề dân số của Singapore

Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “Singapore: Population”, in L.K. Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 217-227. Biên dịch: Ngô Trần Thanh Hiền | Hiệu đính: Nguyễn Ngọc Tường Ngân Bài liên quan: Các chương khác của … Continue reading

Posted in ASEAN, Biên dịch, Chính trị quốc tế | Tagged , , , , | Leave a comment

#183 – Lý Quang Diệu viết về kinh tế Singapore

Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “Singapore: The Economy”, in L.K. Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 228-237. Biên dịch: Ngô Trần Thanh Hiền | Hiệu đính: Nguyễn Ngọc Tường Ngân Bài liên quan: Các … Continue reading

Posted in ASEAN, Biên dịch, Chính trị quốc tế | Tagged , , , , | Leave a comment

#179 – Lý Quang Diệu viết về chính trị Singapore

Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “Singapore: Politics”, in L.K. Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 205-216. Biên dịch: Ngô Trần Thanh Hiền | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các phần khác … Continue reading

Posted in ASEAN, Biên dịch, Chính trị quốc tế | Tagged , , , , | 1 Comment

#148 – Xã hội dân sự là gì?

Nguồn: Ryan Salzman, “Civil Society”, in John T. Ishiyama and Marijke Breuning (eds), 21st Century Political Science: A Reference Handbook (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2011), pp. 193 – 200.>>PDF Biên dịch: Ngô Trần Thanh Hiền | Hiệu đính: Nguyễn Thế … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị học đại cương | Tagged , , , | Leave a comment