Tóm lược nội dung “Nghị quyết lịch sử” lần thứ 3 của Trung ương ĐCSTQ (P1)

Print Friendly, PDF & Email

Lược dịch: Nguyễn Hải Hoành

Lời giới thiệu: “Nghị quyết của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về các thành tựu to lớn và kinh nghiệm lịch sử phấn đấu trăm năm của Đảng” do Hội nghị toàn thể lần thứ sáu Trung ương ĐCSTQ khóa XIX thông qua ngày 11/11/2021 là một văn kiện quan trọng trong đời sống chính trị của TQ, đang được dư luận Việt Nam và thế giới quan tâm. Đây là Nghi quyết thứ ba của ĐCSTQ về các vấn đề lịch sử trong 100 năm qua kể từ ngày thành lập Đảng (1/7/1921). Trước đó, vào năm 1945, Hội nghị toàn thể lần thứ bảy Trung ương ĐCSTQ khóa VI đã thông qua “Nghị quyết về một số vấn đề lịch sử”, năm 1981 Hội nghị toàn thể lần thứ sáu Trung ương ĐCSTQ khóa XI lại thông qua “Nghị quyết về một số vấn đề lịch sử của Đảng từ khi thành lập nước”.

Các nghị quyết kể trên đều tổng kết một giai đoạn lịch sử, đưa ra sự đánh giá thành tựu của ĐCSTQ trong giai đoạn đó. Cả ba nghị quyết đều ra đời vào lúc ĐCSTQ có nhu cầu cần khẳng định vai trò của đương kim lãnh đạo Đảng, nhu cầu làm cho toàn Đảng có nhận thức thống nhất về những vấn đề cơ bản của cách mạng Trung Quốc, mỗi nghị quyết lịch sử này đều mở đường cho một thời kỳ mới trong lịch sử ĐCSTQ.

Nghị quyết thứ ba này rất dài (36240 chữ Hán), nội dung bao trùm suốt 100 năm đầu tiên của ĐCSTQ. Có thể thấy Nghị quyết nói nhiều về vai trò của đương kim Tổng Bí thư Tập Cận Bình và “Tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới Tập Cận Bình”.  Trong Nghị quyết, từ Tập Cận Bình được nhắc 22 lần, Mao Trạch Đông –18, Đặng Tiểu Bình – 6, Giang Trạch Dân –1, Hồ Cẩm Đào – 1, chủ nghĩa Mác – 38, chủ nghĩa Mác-Lê – 6 lần.

Nội dung Nghị quyết gồm các phần: – Lời nói đầu; 1- Giành thắng lợi vĩ đại cách mạng dân chủ mới; 2- Hoàn thành cách mạng XHCN và đẩy mạnh xây dựng CNXH; 3- Tiến hành cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa XHCN; 4- Mở ra thời đại mới CNXH đặc sắc TQ (gồm 13 mục nhỏ; là phần dài nhất chiếm hơn 50% toàn văn Nghị quyết); 5- Ý nghĩa lịch sử cuộc phấn đấu trăm năm của ĐCSTQ; 6- Kinh nghiệm lịch sử cuộc phấn đấu trăm năm của ĐCSTQ (gồm 10 mục nhỏ); 7- ĐCSTQ trong thời đại mới.

Nhà báo Nhật Katsuji Nakazawa nhận xét đại ý: Nghị quyết thứ ba về lịch sử này là chỉ dấu cho thấy khả năng ông Tập trở thành nhân vật vĩ đại thứ ba trong lịch sử đảng, suốt đời lãnh đạo TQ, vượt qua Đặng Tiểu Bình… và thành tựu dễ hiểu nhất có thể cho phép Tập vượt qua Đặng là việc thống nhất Đài Loan – sự kiện có thể là một bước đi nguy hiểm đối với an ninh châu Á và thế giới. Ngay trong “Lời nói đầu” Nghị quyết đã không giấu diếm viết “Tổng kết các thành tựu to lớn và kinh nghiệm lịch sử trăm năm phấn đấu của Đảng là nhu cầu của việc … thực hiện kiên quyết bảo vệ địa vị hạt nhân của đồng chí Tập Cận Bình trong Trung ương Đảng và trong toàn Đảng.”

Dưới đây là bản lược dịch Nghị quyết nói trên, chia 12 phần.

PHẦN 1: LỜI NÓI ĐẦU

Kể từ ngày thành lập vào năm 1921 cho tới nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc trước sau luôn lấy việc mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân Trung Quốc và sự phục hưng dân tộc Trung Hoa làm sứ mệnh tâm nguyện ban đầu, trước sau luôn kiên trì lý tưởng cộng sản và niềm tin xã hội chủ nghĩa, đoàn kết dẫn dắt nhân dân các dân tộc cả nước phấn đấu không ngừng để giành độc lập dân tộc, giải phóng nhân dân, thực hiện đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc, sự nghiệp ấy đã trải qua chặng đường vẻ vang một trăm năm.

Một trăm năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân chiến đấu đổ máu, khó khăn không chùn bước, giành được những thành tựu vĩ đại của cuộc cách mạng dân chủ mới; tự lực cánh sinh, vươn tới hùng cường, tạo nên thành quả vĩ đại trong cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội; giải phóng tư tưởng, hăng hái tiến thủ, giành được thành tựu vĩ đại trong công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện đại hóa; tự tin tự cường, kiên trì con đường ngay thẳng và sáng tạo đổi mới, giành được thành tựu vĩ đại của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới. Đảng và nhân dân đã phấn đấu trăm năm, viết nên thiên sử thi hào hùng nhất trong lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc Trung Hoa.

Tổng kết các thành tựu to lớn và kinh nghiệm lịch sử trăm năm phấn đấu của Đảng là nhu cầu của việc mở ra chặng đường mới toàn diện xây dựng quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa, kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới dưới điều kiện lịch sử trăm năm xây dựng Đảng; là nhu cầu tăng cường ý thức chính trị, ý thức tổng thể và ý thức hạt nhân, ý thức noi gương, kiên định tự tin về đường lối, tự tin về lý luận, tự tin về thể chế, tự tin về văn hóa, làm được việc kiên quyết bảo vệ địa vị hạt nhân của đồng chí Tập Cận Bình trong Trung ương Đảng và trong toàn Đảng, kiên quyết bảo vệ uy quyền và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương Đảng, bảo đảm toàn Đảng đều bước nhất trí tiến lên trước; là nhu cầu thúc đẩy cuộc cách mạng tự thân của Đảng, nâng cao bản lĩnh đấu tranh và năng lực ứng phó với nguy cơ, thách thức của toàn Đảng, mãi mãi giữ gìn sức sống và cơ hội sinh tồn của Đảng, đoàn kết dẫn dắt nhân dân các dân tộc trong cả nước tiếp tục phấn đấu thực hiện Giấc mơ Trung Quốc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa. Toàn Đảng cần kiên trì quan điểm lịch sử duy vật và quan điểm đúng đắn về lịch sử Đảng, qua cuộc phấn đấu trăm năm của Đảng mà thấy rõ, tại sao trước đây chúng ta có thể thành công, hiểu rõ trong tương lai chúng ta làm thế nào để có thể tiếp tục thành công, qua đó càng thêm kiên định, thêm tự giác hoàn thành sứ mệnh ban đầu, trong thời đại mới càng kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

“Nghị quyết về một số vấn đề lịch sử” được Hội nghị toàn thể lần thứ bảy Trung ương Đảng khóa VI năm 1945 thông qua và “Nghị quyết về một số vấn đề lịch sử của Đảng từ khi thành lập nước” được Hội nghị toàn thể lần thứ sáu Trung ương Đảng khóa XI năm 1981 thông qua đã thực sự cầu thị tổng kết các sự kiện lịch sử lớn và bài học kinh nghiệm quan trọng của Đảng, đã có tác dụng thống nhất tư tưởng và hành động của toàn Đảng tại những thời điểm lịch sử trọng đại, đã phát huy tác dụng dẫn đường quan trọng đối với việc thúc đẩy sự nghiệp của Đảng và nhân dân, cho đến nay những giải trình và kết luận cơ bản [của hai nghị quyết đó] vẫn còn thích hợp áp dụng.

(Còn nữa)

Nguyễn Hải Hoành lược dịch từ nguồn tiếng Trung 中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议