Tóm lược nội dung “Nghị quyết lịch sử” lần thứ 3 của Trung ương ĐCSTQ (P5)

Print Friendly, PDF & Email

Lược dịch: Nguyễn Hải Hoành

Xem thêm: Phần 1; Phần 2Phần 3; Phần 4

4. MỞ RA THỜI ĐẠI MỚI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ĐẶC SẮC TRUNG QUỐC

Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng, chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc tiến sang một thời đại mới. Nhiệm vụ chính mà Đảng phải đối mặt là thực hiện mục tiêu phấn đấu trăm năm đầu tiên, bắt đầu thực hiện một hành trình mới để thực hiện mục tiêu phấn đấu trăm năm thứ hai, tiếp tục tiến tới mục tiêu hùng vĩ là thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân đã nắm vững tổng thể tình hình toàn bộ chiến lược phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa và những thay đổi to lớn chưa từng có trên thế giới trong một thế kỷ qua,  nhấn mạnh thời đại mới của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là kế thừa quá khứ, gợi mở tương lai, nối nghiệp tiền nhân, mở đường tương lai, tiếp tục giành lấy thắng lợi vĩ đại của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong điều kiện lịch sử mới, là thời đại quyết thắng toàn diện xây dựng thành công xã hội khá giả, tiến tới toàn diện xây dựng cường quốc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, là thời đại nhân dân các dân tộc trong cả nước đoàn kết phấn đấu, không ngừng sáng tạo đời sống tốt đẹp, từng bước thực hiện toàn thể nhân dân cùng giàu có, là thời đại toàn thể con em Trung Hoa chung sức chung lòng ra sức thực hiện giấc mơ phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, là thời đại mà nước ta liên tục có những đóng góp to lớn hơn cho loài người. Thời đại mới của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là phương vị lịch sử mới trong sự phát triển của nước ta.

Những người cộng sản Trung Quốc với đại diện chủ yếu là đồng chí Tập Cận Bình, kiên trì kết hợp những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác với thực tế cụ thể của Trung Quốc và với nền văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa, kiên trì Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình, Tư tưởng quan trọng “Ba đại diện” [do Giang Trạch Dân đề xuất] và Quan niệm phát triển một cách khoa học [do Hồ Cẩm Đào đề xuất], đã đúc kết sâu sắc và vận dụng đầy đủ kinh nghiệm lịch sử kể từ khi thành lập Đảng, xuất phát từ thực tế mới, đã sáng lập nên Tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới Tập Cận Bình, làm rõ đặc trưng bản chất nhất của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ưu thế lớn nhất của chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc là lực lượng lãnh đạo chính trị cao nhất, toàn Đảng phải tăng cường “Bốn ý thức”, kiên định “Bốn tự tin”, thực hiện được “Hai giữ gìn”; kiên trì làm rõ và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, nhiệm vụ tổng quát là thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa và sự phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa,  trên cơ sở xây dựng toàn diện xã hội khá giả mà tiến theo hai bước, đến giữa thế kỷ này xây dựng xong cường quốc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ văn minh hài hòa tươi đẹp, dùng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc đẩy mạnh công cuộc phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa; làm rõ mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội nước ta thời đại mới là mâu thuẫn giữa nhu cầu đời sống tốt đẹp ngày càng tăng lên của nhân dân với sự phát triển không cân đối không đầy đủ, cần phải kiên trì tư tưởng phát triển lấy nhân dân làm trung tâm, phát triển dân chủ nhân dân toàn quá trình, thúc đẩy sự phát triển toàn diện con người, toàn thể nhân dân cùng giàu có giành được sự tiến triển có tính thực chất rõ rệt hơn; làm rõ bố cục tổng thể của sự nghiệp chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là xây dựng kinh tế, xây dựng chính trị, xây dựng văn hóa, xây dựng xã hội “Ngũ vị nhất thể”, bố cục chiến lược là toàn diện xây dựng quốc gia xã hội chủ nghĩa, toàn diện cải cách theo chiều sâu, toàn diện dựa pháp luật trị nước, toàn diện thực hiện Bốn cái toàn diện trong nghiêm minh quản lý Đảng; làm rõ mục tiêu tổng quát của việc cải cách toàn diện theo chiều sâu là hoàn thiện và phát triển chế độ chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, đẩy mạnh việc hiện đại hóa hệ thống quản trị nhà nước và năng lực quản trị; làm rõ mục tiêu tổng quát của việc toàn diện xúc tiến nhà nước pháp quyền là xây dựng hệ thống pháp trị chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, xây dựng nhà nước pháp trị xã hội chủ nghĩa; làm rõ việc cần phải kiên trì và hoàn thiện chế độ kinh tế cơ bản xã hội chủ nghĩa, làm cho thị trường có tác dụng quyết định trong việc bố trí nguồn tài nguyên, phát huy tốt hơn tác dụng của Chính phủ, nắm vững giai đoạn phát triển mới, quán triệt ý tưởng phát triển mới như sáng tạo đổi mới, phối hợp với nhau, màu xanh, cởi mở, cùng hưởng, tăng tốc tạo ra kết cấu phát triển mới lấy đại tuần hoàn trong nước là chủ thể, song tuần hoàn trong nước và quốc tế hỗ trợ thúc đẩy lẫn nhau, xúc tiến phát triển chất lượng cao, phát triển tổng thể và an toàn; làm rõ mục tiêu quân đội mạnh trong thời đại mới của Đảng là xây dựng một quân đội nhân dân biết nghe Đảng chỉ huy, có khả năng đánh thắng, có tác phong tốt, xây dựng quân đội nhân dân thành một quân đội hàng đầu thế giới; làm rõ nền ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc phải phục vụ sự phục hưng của dân tộc, xúc tiến sự tiến bộ của loài người, thúc đẩy việc xây dựng mối quan hệ quốc tế kiểu mới, xúc tiến xây dựng khối cộng đồng vận mệnh nhân loại; làm rõ phương châm chiến lược toàn diện nghiêm trị Đảng, đề xuất yêu cầu tổng quát về xây dựng Đảng trong thời đại mới, , toàn diện xúc tiến việc xây dựng chính trị xây dựng tư tưởng, xây dựng tổ chức, xây dựng tác phong, xây dựng kỷ luật  của Đảng, đưa xây dựng chế độ xuyên suốt các quá trình đó, đi sâu đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, thực hiện trách nhiệm chính trị quản Đảng và trị Đảng, dùng cuộc cách mạng tự thân vĩ đại để dẫn dắt cách mạng xã hội vĩ đại. Những tư tưởng chiến lược và ý tưởng sáng tạo mới kể trên là thành quả quan trọng của Đảng về mặt đi sâu nhận thức quy luật xây dựng chủ nghĩa xã hội và sáng tạo đổi mới lý luận.

Đồng chí Tập Cận Bình đã tiến hành suy nghĩ sâu sắc và nhận định khoa học về hàng loạt vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng liên quan đến sự phát triển sự nghiệp của Đảng và nhà nước trong thời đại mới, đã đưa ra một loạt ý niệm mới, tư tưởng mới, chiến lược mới có tính sáng tạo đầu tiên về quản trị đất nước đối với các vấn đề lớn của thời đại như trong thời đại mới cần kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc như thế nào, làm gì để kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, xây dựng cường quốc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa như thế nào, làm gì để xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng chính đảng mác-xít cầm quyền lâu dài như thế nào, Tập Cận Bình là nhà sáng lập chủ yếu của tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới. Tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới Tập Cận Bình là chủ nghĩa Mác của Trung Quốc đương đại, là chủ nghĩa Mác của thế kỷ 21, là tinh hoa thời đại của văn hóa Trung Quốc và tinh thần Trung Quốc, đã thực hiện bước nhảy vọt mới trong quá trình Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác. Đảng xác lập địa vị đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân của Trung ương Đảng và hạt nhân của toàn Đảng, xác lập địa vị chỉ đạo của tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới Tập Cận Bình, [điều đó] phản ánh tâm nguyện chung của toàn Đảng, toàn quân, nhân dân các dân tộc cả nước, [điều đó] có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển sự nghiệp của Đảng và nhà nước trong thời đại mới, đối với việc thúc đẩy tiến trình lịch sử phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Sau cải cách mở cửa, sự nghiệp của Đảng và nhà nước đã giành được những thành tựu to lớn, đặt nền móng vững chắc và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Đồng thời, Đảng tỉnh táo nhận thức rằng những thay đổi của môi trường bên ngoài mang lại nhiều rủi ro thách thức mới, và việc cải cách, phát triển và ổn định trong nước đứng trước nhiều mâu thuẫn và vấn đề ở tầng sâu lâu nay chưa giải quyết, cũng như một số mâu thuẫn và vấn đề mới xuất hiện, công tác quản trị Đảng một thời gian buông lỏng đã đem lại hậu quả làm cho hiện tượng tiêu cực, tham nhũng trong Đảng lan tràn, môi trường sinh thái chính trị xuất hiện những vấn đề nghiêm trọng, mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng và giữa cán bộ với quần chúng bị tổn hại, sức sáng tạo, sức ngưng tụ, sức chiến đấu của Đảng bị suy yếu, sự nghiệp Đảng quản lý đất nước, quản lý chính quyền đứng trước những thử thách lớn.

Trung ương Đảng với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình đã dùng tinh thần chủ động lịch sử vĩ đại, dũng khí chính trị to lớn, tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ để nắm vững hai cục diện lớn trong nước và quốc tế, quán triệt lý luận cơ bản, đường lối cơ bản, sách lược cơ bản của Đảng, đã tập trung nắm chắc cuộc đấu tranh vĩ đại, dự án vĩ đại, sự nghiệp vĩ đại, giấc mơ vĩ đại, kiên trì tinh thần cơ bản chung là tiến lên trong giữ vững ổn định, ban hành một loạt phương châm chính sách lớn, đưa ra một loạt biện pháp lớn, đẩy mạnh một loạt công tác quan trọng, chiến thắng một loạt rủi ro thách thức lớn, đã giải quyết nhiều vấn đề khó lâu nay muốn giải quyết nhưng chưa giải quyết, đã làm được nhiều việc lớn trước đây muốn làm nhưng chưa làm được, thúc đẩy sự nghiệp của Đảng và nhà nước giành được những thành tựu có tính lịch sử, nảy sinh những biến đổi có tính lịch sử.

(1) Trên mặt giữ vững sự lãnh đạo toàn diện của Đảng 

Sau cải cách mở cửa, Đảng đã không ngừng nỗ lực tăng cường và cải thiện sự lãnh đạo của Đảng, cung cấp bảo đảm chính trị cơ bản cho sự phát triển sự nghiệp của Đảng và nhà nước. Đồng thời, trong Đảng cũng tồn tại nhiều vấn đề nhận thức mơ hồ và hành động yếu ớt về giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, trong việc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng có tồn tại nhiều vấn đề như yếu kém, sai lệch, làm phai nhạt và gạt ra ngoài lề, đặc biệt là tỏ ra bất lực trong chấp hành các quyết định, triển khai lớn của Trung ương Đảng, có nơi giở trò cấp trên có chủ trương thì cấp dưới có đối sách, thậm chí còn miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo, tự tiện hành sự. Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân đã nêu rõ sự lãnh đạo của Đảng là gốc rễ sự tồn tại, là huyết mạch của Đảng và nhà nước, gắn chặt với lợi ích và vận mệnh của nhân dân các dân tộc trong cả nước, trong toàn Đảng về tư tưởng, về chính trị phải tự giác hành động nhất trí cao với Trung ương Đảng, nâng cao trình độ quản trị chính quyền một cách khoa học, quản trị chính quyền một cách dân chủ, quản trị chính quyền theo pháp luật, nâng cao năng lực nắm phương hướng, tìm kiếm tình hình tổng thể, định ra chính sách, thúc đẩy cải cách, đảm bảo ra sức phát huy tác dụng của Đảng trong việc nắm vững tình hình chung và điều phối tất cả các bên.

Đảng nêu rõ sự lãnh đạo của Đảng là toàn diện, hệ thống và toàn bộ, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất của Đảng là sinh mệnh của đảng ; sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng là nguyên tắc tối cao trong sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường và giữ gìn sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng là trách nhiệm chính trị chung của toàn Đảng, kiên trì sự lãnh đạo của Đảng trước hết phải phát biểu chính trị với lập trường rõ ràng, bảo đảm toàn Đảng phục tùng Trung ương. Hội nghị lần thứ sáu Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 đã thông qua một số chuẩn tắc về đời sống chính trị nội bộ Đảng trong tình hình mới, Trung ương Đảng đã đưa ra một số quy định tăng cường và bảo vệ sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, quy định nghiêm minh về kỷ luật chính trị và quy củ chính trị của Đảng, ngăn ngừa và chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa phân tán, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa bản vị, chủ nghĩa hảo nhân [dĩ hòa vi quý], phát triển văn hóa chính trị tích cực, lành mạnh trong Đảng, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái chính trị tốt đẹp trong sạch, ngay thẳng. Trung ương Đảng yêu cầu cán bộ lãnh đạo của Đảng phải nâng cao năng lực phán đoán chính trị, hiểu biết chính trị, năng lực thực thi chính trị, có quan điểm “xuất phát từ đại cục để xem xét mọi việc”, trung thành với Đảng, tuân theo sự chỉ huy của Đảng và làm hết trách nhiệm với Đảng. Đảng kiện toàn hệ thống lãnh đạo của mình, hoàn thiện Đảng lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, Hội nghị Hiệp thương chính trị, cơ quan giám sát, cơ quan tư pháp, cơ quan kiểm sát, lực lượng vũ trang, các đoàn thể nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức tự trị có tính quần chúng ở cơ sở, các tổ chức xã hội, bảo đảm Đảng phát huy tác dụng lãnh đạo trong các tổ chức. Đảng kiên trì chế độ tập trung dân chủ, xây dựng và kiện toàn thể chế lãnh đạo của Đảng đối với những công tác lớn, tăng cường tác dụng chức năng của cơ quan điều phối thảo luận và quyết sách của Trung ương Đảng, hoàn thiện thúc đẩy cơ chế chấp hành các quyết sách lớn của Trung ương Đảng, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thỉnh thị Trung ương Đảng, tăng cường giám sát chính trị, làm sâu sắc công tác thị sát chính trị, xét xử các vấn đề vi phạm phương châm chính sách đường lối của Đảng, phá hoại sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng, thanh trừ  “Người hai mặt”, bảo đảm toàn Đảng giữ vững sự nhất quán cao độ với Trung ương Đảng trên các mặt lập trường chính trị, phương hướng chính trị, nguyên tắc chính trị và đường lối chính trị.

Kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 18, uy quyền và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương Đảng đã được bảo đảm mạnh mẽ, hệ thống chế độ lãnh đạo của Đảng không ngừng được hoàn thiện, phương thức lãnh đạo của Đảng ngày càng khoa học, toàn Đảng ngày càng thống nhất về tư tưởng, càng đoàn kết về chính trị, càng nhất trí về hành động, sức lãnh đạo chính trị của Đảng, sức dẫn dắt tư tưởng, sức tổ chức quần chúng, sức kêu gọi xã hội đều được tăng cường rõ rệt.

(Còn nữa)