16.11.1961 – President Kennedy increases military aid to Saigon