Accession

Print Friendly, PDF & Email

Accession. Gia nhập (hiệp ước).

Đôi khi được sử dụng theo nghĩa tương tự như phê chuẩn (ratification); ngoài ra, còn được dùng cụ thể hơn để mô tả việc một quốc gia không thuộc nhóm ký kết ban đầu chấp nhận bị ràng buộc bởi một hiệp ước (treaty).

=> Quay về Mục lục Từ điển