Ad interim

Print Friendly, PDF & Email

Ad interim. Lâm thời.

Một cách để chỉ ra rằng một dàn xếp hoặc một chức vụ ngoại giao chỉ có tính tạm thời, như trong đại biện lâm thời (chargé d’affaires ad interim).

=> Quay về Mục lục Từ điển