Adjudication

Print Friendly, PDF & Email

Adjudication. Xét xử tranh chấp.

Một quy trình giải quyết tranh chấp, đôi khi không dựa trên luật mà dựa trên cơ sở công bằng và đúng đắn (ex aequo et bono), nhưng hầu như luôn dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế (international law).

Quá trình này có thể diễn ra dưới hình thức trọng tài (arbitration) hoặc một giải pháp tư pháp (judicial settlement).

Trong trường hợp sử dụng trọng tài, quá trình phân xử bao gồm việc thành lập tòa đặc biệt (ad hoc tribunal) và quyết định luật mà tòa trọng tài sẽ áp dụng để ra phán quyết (tất cả những điều này sẽ được đề cập trong thỏa hiệp – compromis).

Trong trường hợp sử dụng cơ quan tư pháp, tranh chấp được đệ trình lên một cơ quan tư pháp đã có sẵn, mà quy chế của cơ quan này đã định rõ cách thức hoạt động của nó, bao gồm cả luật mà nó sẽ áp dụng. Các quốc gia có thể đồng ý trước rằng một số loại tranh chấp nhất định sẽ được đưa ra xét xử bắt buộc (compulsory adjudication).

=> Quay về Mục lục Từ điển