Administrative and technical staff

Print Friendly, PDF & Email

Administrative and technical staff. Nhân viên hành chính và kỹ thuật.

Một khái niệm được định nghĩa bởi Công ước Vienna về Quan hệ ngoại giao (1961) để chỉ nhóm người từng được gọi là đoàn đại sứ (ambassador’s suite).

Đây là những nhân viên của cơ quan đại diện ngoại giao chuyên thực hiện các công việc như phiên dịch, thư ký, văn thư, tài chính và thông tin liên lạc. Họ khác với nhân viên ngoại giao (diplomatic staff)nhân viên phục vụ (service/ domestic staff).

Tuy nhiên, điều gây tranh cãi là Công ước Vienna đã trao cho họ (và gia đình trực tiếp của họ) các đặc quyền gần tương tự quyền ưu đãi và miễn trừ của các nhà ngoại giao, bao gồm cả các quyền quan trọng nhất.

Xem thêm family of a diplomatic agent.

=> Quay về Mục lục Từ điển