Tóm lược nội dung “Nghị quyết lịch sử” lần thứ 3 của Trung ương ĐCSTQ (P8)

Print Friendly, PDF & Email

Lược dịch: Nguyễn Hải Hoành

(7) Trên mặt xây dựng văn hóa 

Sau cải cách mở cửa, Đảng kiên trì hai tay nắm vững cả văn minh vật chất và văn minh tinh thần, thúc đẩy sự phát triển phồn vinh nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, làm phấn chấn tinh thần dân tộc, ngưng tụ sức mạnh dân tộc. Đồng thời, các xu hướng tư tưởng sai lầm như tôn thờ tiền bạc, chủ nghĩa hưởng lạc, chủ nghĩa cá nhân cực đoan, chủ nghĩa hư vô lịch sử đã thường xuyên xuất hiện, dư luận trên mạng có nhiều hiện tượng rối loạn, một số cán bộ lãnh đạo có lập trường chính trị mơ hồ, thiếu tinh thần đấu tranh, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tư tưởng của mọi người và tới dư luận xã hội.

Đảng nắm bắt chính xác sự kích động lẫn nhau giữa tư tưởng với văn hóa trên thế giới, những xu hướng thay đổi sâu sắc về quan niệm tư tưởng của xã hội nước ta, nhấn mạnh công tác hệ tư tưởng [nguyên văn: Ý thức hình thái] là công việc xây dựng nhân tâm [nguyên văn: lập tâm] cho quốc gia, lập quốc hồn [nguyên văn: lập hồn] cho dân tộc, tự tin văn hóa là tự tin cơ bản hơn, rộng hơn và sâu hơn, sức mạnh cơ bản nhất, sâu lắng nhất và bền vững nhất trong sự phát triển của một đất nước, một dân tộc, không có niềm tự tin văn hóa cao độ, không có sự hưng thịnh về văn hóa thì không có sự phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa. Phải kiên trì định hướng công tác lấy nhân dân làm trung tâm, giương ngọn cờ, ngưng tụ lòng dân, giáo dục con người mới, chấn hưng văn hóa, trưng bày hình ảnh, nắm vững quyền lãnh đạo công tác hệ tư tưởng, xây dựng hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa có lực ngưng tụ và sức dẫn dắt lớn mạnh, xây dựng cường quốc văn hóa xã hội chủ nghĩa, khêu gợi sức sống sáng tạo đổi mới văn hóa toàn dân tộc, xây dựng tốt hơn tinh thần Trung Quốc, giá trị Trung Quốc, sức mạnh Trung Quốc, củng cố nền tảng tư tưởng chung đoàn kết phấn đấu của toàn Đảng và các dân tộc trong cả nước.

Đảng ra sức giải quyết vấn đề suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực hệ tư tưởng, đồng thời vừa xây vừa phá, gạn đục khơi trong, đưa ra sự bố trí nhiều vấn đề mang tính định hướng và tính chiến lược trong lĩnh vực tư tưởng, xác lập và kiên trì chế độ căn bản về địa vị chỉ đạo của chủ nghĩa Mác trong lĩnh vực hệ tư tưởng, kiện toàn chế độ trách nhiệm trong công tác hệ tư tưởng, thúc đẩy toàn Đảng ra tay nắm công tác tuyên truyền tư tưởng, có trách nhiệm giữ gìn lãnh thổ, chịu trách nhiệm giữ gìn lãnh thổ, làm tròn trách nhiệm giữ gìn lãnh thổ, dám nắm công việc và dám quản lý, dám đấu tranh, có lập trường rõ ràng chống lại và ngăn chặn các loại quan điểm sai lầm. Bắt đầu từ việc cải cách triệt để, Đảng đã tăng cường công tác tuyên truyền tư tưởng, tổ chức hội nghị công tác tư tưởng tuyên truyền toàn quốc, tổ chức các cuộc tọa đàm công tác văn học nghệ thuật, công tác thông tin và dư luận của Đảng, công tác an ninh mạng và công tác thông tin, công tác khoa học xã hội và triết học, công tác chính trị tư tưởng trong các trường cao đẳng, đại học, làm rõ lập trường nguyên tắc trên một loạt vấn đề cơ bản, làm rõ đúng sai của lý luận, chấn chỉnh phương hướng công tác, lĩnh vực văn hóa tư tưởng tiếp tục phát triển đi lên. Đẩy mạnh vận dụng lý luận sáng tạo đổi mới của Đảng để trang bị cho toàn đảng, giáo dục nhân dân, chỉ dẫn thực tiễn, đào sâu nghiên cứu và xây dựng lý luận của chủ nghĩa Mác, đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống ngành học, hệ thống học thuật, hệ thống diễn ngôn của triết học và khoa học xã hội đặc sắc Trung Quốc. Hết sức coi trọng việc xây dựng và đổi mới phương tiện truyền bá, đẩy mạnh phát triển tổng hợp các phương tiện truyền thông, nâng cao sức truyền bá, sức dẫn dắt, sức ảnh hưởng và uy tín của tin tức và dư luận. Trung ương Đảng đã nói rõ rằng nếu không vượt qua cửa ải Internet thì không thể vượt qua cửa ải cầm quyền lâu dài. Đảng hết sức coi trọng Internet là chiến trường chính, trận địa chính, trận địa tiền duyên nhất, kiện toàn thể chế lãnh đạo và quản lý Internet, kiên trì dựa pháp luật để quản lý của Internet, tạo ra một không gian mạng trong sáng.

Đảng kiên định dùng giá trị quan hạt nhân là chủ nghĩa xã hội để chỉ đạo việc xây dựng văn hóa, chú trọng dùng văn hóa xã hội chủ nghĩa tiên tiến, văn hóa cách mạng, văn hóa truyền thống ưu tú Trung Quốc để hun đúc tâm hồn, triển khai rộng khắp sự giáo dục tuyên truyền về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và Giấc mơ Trung Quốc, thúc đẩy bình thường hóa và thể chế hóa việc giáo dục lý tưởng. niềm tin, hoàn thiện hệ thống công tác chính trị tư tưởng, xây dựng và kiện toàn chế độ biểu dương vinh dự người có công trong toàn Đảng và đất nước, thiết lập Ngày kỷ niệm liệt sĩ, đưa công tác xây dựng văn minh tinh thần có tính quần chúng đi vào chiều sâu, xây dựng trung tâm thực hành văn minh thời đại mới, thúc đẩy việc học tập xây dựng nước lớn. Đảng đẩy mạnh việc nghiên cứu lịch sử Đảng, lịch sử Tân Trung Quốc, lịch sử cải cách mở cửa, lịch sử phát triển xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà Triển lãm lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, triển khai các hoạt động chúc mừng 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, 70 năm thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, 90 năm thành lập Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, 40 năm cải cách mở cửa, kỷ niệm 70 năm thắng lợi cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc và chiến tranh chống phát xít thế giới, và kỷ niệm 70 năm Quân Chí nguyện nhân dân Trung Quốc ra nước ngoài tác chiến chống Mỹ giúp Triều, đã thể hiện mạnh mẽ lòng đảng, lòng dân, uy quyền của đất nước và uy quyền của quân đội, cất tiếng ca giai điệu chủ yếu của toàn xã hội, phát huy năng lượng dương. Đảng kiên định đặt lợi ích xã hội lên hàng đầu, thống nhất lợi ích xã hội với lợi ích kinh tế, thúc đẩy phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa và công nghiệp văn hóa, phát triển sáng tạo văn học nghệ thuật phồn vinh, hoàn thiện hệ thống dịch vụ văn hóa công cộng, cung cấp cho nhân dân các món ăn tinh thần ngày càng nhiều hơn tốt hơn.

Trung ương Đảng nhấn mạnh, ưu thế nổi bật của nền văn hóa truyền thống ưu tú Trung Quốc là nền tảng để chúng ta có được chỗ đứng vững chắc trong cuộc biến động văn hóa thế giới, nền văn hóa này cần phải được kế thừa và phát huy tốt có kết hợp với điều kiện của thời đại mới. Chúng ta thực hiện dự án kế thừa và phát triển văn hóa truyền thống ưu tú của Trung Quốc, thúc đẩy chuyển hóa sáng tạo và phát triển đổi mới văn hóa truyền thống ưu tú của Trung Quốc, tăng cường ý thức bảo vệ di tích văn hóa trong toàn xã hội, tăng cường bảo vệ di sản văn hóa. Đẩy nhanh việc xây dựng năng lực truyền bá quốc tế, kể cho thế giới nghe những câu chuyện của Trung Quốc và của Đảng Cộng sản Trung Quốc, truyền bá tốt tiếng nói của Trung Quốc, thúc đẩy giao lưu và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh nhân loại, nâng cao rõ rệt sức mạnh mềm của văn hóa nước ta và ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc.

Kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 18, tình hình lĩnh vực hệ tư tưởng của nước ta đã có chuyển biến toàn diện và căn bản, niềm tự tin văn hóa của toàn Đảng và nhân dân các dân tộc toàn quốc được nâng lên rõ rệt, lực ngưng tụ và lực hướng tâm toàn xã hội được nâng cao cực lớn, tạo ra bảo đảm vững vàng về tư tưởng và sức mạnh tinh thần to lớn cho việc mở ra cục diện mới của Đảng và nhà nước trong thời đại mới.

(8) Trên mặt xây dựng xã hội

Sau cải cách mở cửa, đời sống nhân dân nước ta được cải thiện rõ rệt, quản trị xã hội được cải thiện rõ rệt. Đồng thời, cùng với sự phát triển của thời đại và tiến bộ xã hội, khát vọng về cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân ngày càng mạnh mẽ, yêu cầu về dân chủ, pháp quyền, công bằng, công lý, an ninh, bảo vệ môi trường ngày càng tăng trưởng. Trung ương Đảng nhấn mạnh, mong muốn cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân là mục tiêu phấn đấu của chúng ta, tăng phúc lợi dân sinh là yêu cầu bản chất của chúng ta đối với việc kiên trì xây dựng Đảng vì dân, cầm quyền vì dân, để nhân dân được sống cuộc đời tốt đẹp là điểm xuất phát và điểm đặt chân trong mọi công tác của chúng ta, bù đắp những thiếu sót về bảo đảm đời sống của người dân và giải quyết các vấn đề người dân lo lắng chờ đợi là nhiệm vụ cấp bách của công cuộc xây dựng xã hội. Phải coi việc bảo đảm và cải thiện đời sống nhân dân là trọng điểm, qua đó tăng cường xây dựng xã hội, cố gắng hết sức, làm những gì có thể làm, làm hết việc này đến việc khác, năm này qua năm khác, liên tục dốc sức vào việc bảo đảm trẻ em được nuôi dạy, đến tuổi đi học thì được dạy học, người làm việc được hưởng thù lao, người ốm đau được chữa bệnh, người già được chăm sóc, mọi người có nhà ở, người yếu được giúp đỡ, tăng cường và sáng tạo đổi mới công tác quản lý xã hội, làm cho cảm giác được hưởng thụ, cảm giác hạnh phúc, cảm giác an toàn của nhân dân càng nhiều hơn, càng có bảo đảm hơn, càng bền vững hơn.

Đảng nhận thức sâu sắc rằng một xã hội khá giả hay không khá giả, mấu chốt là xem bà con đồng hương sống như thế nào; cuộc tấn công vào thoát nghèo là nhiệm vụ lằn ranh cuối cùng của việc xây dựng xã hội khá giả toàn diện, chỉ có đánh thắng trận công kiên thoát nghèo thì mới có thể bảo đảm toàn diện xây dựng thành công xã hội khá giả, thực hiện được mục tiêu phấn đấu trăm năm thứ nhất;  phải có quyết tâm cao hơn, tư duy chính xác hơn, có các biện pháp mạnh mẽ hơn, áp dụng các biện pháp đặc biệt để thực hiện dự án thoát nghèo. Đảng kiên trì xóa đói giảm nghèo một cách chính xác, xác lập mục tiêu công tác đảm bảo không phải lo lắng về ăn mặc và giáo dục nghĩa vụ, chăm sóc y tế cơ bản và bảo đảm nhà ở, thực hiện chế độ trách nhiệm kiểu “Bản cam kết thi hành quân lệnh” [“quân lệnh trạng”], huy động sức mạnh toàn Đảng, toàn quốc, toàn xã hội trên dưới một lòng, huy động lực lượng tinh nhuệ ra trận, đánh vào chỗ khó khăn nhất, giải quyết những chỗ khó khăn nhất, tổ chức thực hiện cuộc chiến thoát nghèo lớn nhất và dùng lực mạnh mẽ nhất trong lịch sử nhân loại, hình thành tinh thần xóa đói giảm nghèo vĩ đại. Kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 18 [11/2012], tất cả 832 huyện nghèo trong cả nước đã được xóa nghèo, tất cả 128.000 làng nghèo đã được ra khỏi danh sách làng nghèo, gần 100 triệu người nghèo ở nông thôn đã được thoát nghèo, hoàn thành trước thời hạn 10 năm mục tiêu giảm nghèo trong Chương trình nghị sự Phát triển bền vững năm 2030 của Liên Hợp Quốc, đã giải quyết có tính lịch sử vấn đề nghèo đói tuyệt đối và tạo nên kỳ tích trong lịch sử xóa đói giảm nghèo của nhân loại.

Năm 2020, trước tình hình đại dịch COVID đột ngột bùng phát, Trung ương Đảng đã quyết đoán đưa ra những quyết sách, bình tĩnh đối phó, kiên trì nhân dân trên hết, tính mạng trên hết, đặt ra yêu cầu chung là kiên định niềm tin, đoàn kết một lòng, phòng dịch một cách khoa học, thi hành các biện pháp chính xác, triển khai chiến tranh nhân dân, chiến tranh tổng thể, chiến tranh đánh chặn để chống đại dịch, bố trí chu đáo cuộc chiến bảo vệ Vũ Hán và cuộc chiến bảo vệ Hồ Bắc, và huy động sức mạnh trên toàn quốc nhằm thực hiện cuộc cứu viện sinh mệnh với quy mô chưa từng có, thận trọng nắm chắc “ngoài ngăn người vào, trong ngăn dịch tái phát”, kiên trì thống nhất phối hợp xử lý tình hình dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ với giới hạn lớn nhất an toàn tính mạng và sức khỏe của nhân dân, dẫn đầu thế giới trong việc khôi phục phát triển kinh tế xã hội, cuộc đấu tranh chống dịch đã giành được kết quả chiến lược lớn, rèn đúc tinh thần chống dịch vĩ đại.

Để bảo vệ và cải thiện đời sống của người dân, Đảng tuân theo mạch suy nghĩ kiên trì lằn ranh cuối cùng, đột phá trọng điểm, hoàn thiện chế độ, dẫn dắt đi trước, đã đưa ra một loạt biện pháp lớn trên các mặt phân phối thu nhập, việc làm, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội, y tế vệ sinh, bảo đảm nhà ở, chú trọng tăng cường xây dựng dân dụng có lợi cho tất cả mọi người, có tính cơ sở, tính tận cùng, đẩy mạnh thực hiện đồng đều về dịch vụ công cơ bản. Chúng ta nỗ lực  xây dựng hệ thống phân phối thu nhập thể hiện hiệu quả, xúc tiến công bằng, điều tiết thu nhập quá cao, tiêu diệt thu nhập bất hợp pháp, tăng thu nhập của người có thu nhập thấp, vững vàng mở rộng quần thể thu nhập bậc trung, thúc đẩy hình thành cục diện phân phối hình quả trám, thu nhập của dân cư tăng trưởng đồng bộ với tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng thu nhập của dân nông thôn nhanh hơn dân đô thị. Thi hành chính sách ưu tiên việc làm, thúc đẩy thực hiện việc làm đầy đủ hơn, chất lượng cao hơn. Quán triệt toàn diện phương châm giáo dục của Đảng, ưu tiên phát triển sự nghiệp giáo dục, làm rõ nhiệm vụ căn bản của giáo dục là lập đức trồng người, đào tạo lớp người kế tục và người xây dựng chủ nghĩa xã hội phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, lao động, đưa công tác cải cách đổi mới giáo dục và giảng dạy đi vào chiều sâu, xúc tiến công bằng và đề cao chất lượng, thúc đẩy giáo dục nghĩa vụ phát triển cân đối và nhất thể hóa đô thị và nông thôn, toàn diện thúc đẩy công tác giáo dục giảng dạy ngôn ngữ văn tự thông dụng nhà nước, tiêu chuẩn hóa các cơ quan đào tạo ngoài trường học, tích cực phát triển ngành dạy nghề, đẩy mạnh phát triển giáo dục cao đẳng kiểu nội hàm, thúc đẩy xây dựng cường quốc giáo dục, làm tốt sự nghiệp giáo dục khiến nhân dân hài lòng. Nước ta đã xây dựng được hệ thống bảo đảm xã hội có quy mô lớn nhất thế giới, 1,02 tỉ người có bảo hiểm dưỡng lão cơ bản, 1,36 tỉ người có bảo hiểm y tế cơ bản. Đã toàn diện thúc đẩy sự nghiệp Trung Quốc khỏe mạnh, kiên trì phương châm phòng bệnh là chính, đi sâu cải cách thể chế y tế y dược, dẫn dắt đưa trọng tâm công tác y tế chuyển xuống phía dưới, tài nguyên y tế chuyển xuống dưới, kịp thời thúc đẩy việc hoàn thiện cơ chế phòng chống đại dịch, kiện toàn hệ thống quản lý ứng cấp về y tế công nhà nước, xúc tiến phát triển kế thừa và sáng tạo mới về Trung y dược, kiện toàn hệ thống dịch vụ y tế công phủ khắp các đô thị và nông thôn. Đẩy nhanh công tác xây dựng cường quốc thể dục, triển khai rộng rãi các hoạt động rèn luyện sức khỏe trong toàn dân, ra sức phát huy tinh thần thể dục Trung Hoa, tăng cường nghiên cứu chiến lược phát triển dân số, tích cực ứng phó giải quyết vấn đề già hóa dân số, đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống dịch vụ dưỡng lão, điều chỉnh chính sách ưu hóa sinh đẻ, xúc tiến phát triển dân số lâu dài và cân đối. Chú trọng xây dựng gia đình gia giáo gia phong, bảo đảm quyền lợi cho phụ nữ trẻ em. Đẩy nhanh việc phát triển sự nghiệp chăm sóc người khuyết tật. Kiên trì định hướng nhà ở dùng để ở chứ không phải dùng để mua bán kiếm lời, tăng tốc xây dựng chế độ nhà ở nhiều chủ thể cung cấp, bảo đảm nhiều kênh, đồng thời thực hiện thuê, mua nhà, tăng cường đầu tư cho xây dựng nhà ở dân sinh, cải thiện rõ rệt điều kiện nhà ở cho dân cư đô thị và nông thôn.

Đảng đã tập trung vào việc bảo đảm đất nước ổn định lâu dài, nhân dân an cư lạc nghiệp, xây dựng Trung Quốc bình yên ở mức độ cao hơn, hoàn thiện hệ thống quản trị xã hội, kiện toàn hệ thống quản trị cơ sở ở thành thị và nông thôn kết hợp quyền tự trị, pháp trị và đức trị, do tổ chức Đảng lãnh đạo, và thúc đẩy chuyển dịch trọng tâm của quản trị xã hội xuống cơ sở, xây dựng chế độ quản trị xã hội bao gồm cùng xây dựng, cùng quản trị và cùng hưởng thụ, xây dựng một cộng đồng quản trị xã hội trong đó mọi người đều có trách nhiệm, mọi người đều làm hết trách nhiệm, và mọi người đều được hưởng. Tăng cường công tác phòng ngừa, giảm nhẹ tai nạn và sản xuất an toàn, tăng cường việc xây dựng hệ thống và năng lực quản trị ứng cấp quốc gia. Kiên trì và phát triển “Kinh nghiệm Phong kiều” thời đại mới, kiên trì quản trị có hệ thống, quản trị theo luật, quản trị tổng hợp, quản trị từ nguồn, hoàn thiện chế độ thăm hỏi ý kiến của dân [“tín phỏng”], kiện toàn cơ chế tổng hợp đa nguyên đề phòng, điều tra xử lý hóa giải các mâu thuẫn, tranh chấp xã hội, tăng cường quản lý tổng hợp trị an xã hội, triển khai đấu tranh chuyên đề quét sạch nạn xã hội đen và diệt trừ cái xấu cái ác, kiên quyết trừng trị các cán bộ đảng viên dung túng, bảo kê, thậm chí đóng vai ô dù cho các thế lực đen tối, ngăn chặn và tấn công bọn tội phạm khủng bố bạo lực, tội phạm mạng kiểu mới và tội phạm xuyên quốc gia.

Kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 18, công cuộc xây dựng xã hội của nước ta đã được tăng cường toàn diện, đời sống nhân dân được cải thiện về mọi mặt, trình độ xã hội hóa, pháp trị hóa, thông minh hóa, chuyên môn hóa trong quản trị xã hội đã được nâng cao đáng kể, đã phát triển cục diện tốt nhân dân an cư lạc nghiệp, xã hội yên bình có trật tự, tiếp tục viết nên điều kỳ diệu về sự ổn định xã hội lâu dài.

(Còn nữa)