05/08/1861: Abraham Lincoln thông qua đạo luật thuế thu nhập liên bang đầu tiên

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Abraham Lincoln imposes first federal income tax, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1861, Tổng thống Lincoln đã lần đầu tiên chấp thuận việc đánh thuế thu nhập cấp liên bang, bằng cách ký Đạo luật Doanh thu (Revenue Act). Vì thiếu tiền mặt để theo đuổi Nội chiến, Lincoln và Quốc hội Mỹ đã đồng ý áp mức thuế 3% đối với những người có thu nhập hàng năm trên 800 đô la.

Ngay từ tháng 3/1861, Lincoln đã bắt đầu đánh giá khả năng tiến hành chiến tranh chống lại miền Nam của chính phủ liên bang. Ông gửi thư cho các thành viên nội các Edward Bates, Gideon Welles, và Salmon Chase để hỏi ý kiến của họ về việc liệu tổng thống có quyền theo hiến pháp để “thu các khoản tiền như vậy hay không.” Theo các tài liệu do Thư viện Quốc hội Mỹ lưu trữ và giải thích, Lincoln đặc biệt quan tâm đến việc duy trì quyền của liên bang đối với việc thu thuế doanh thu từ các cảng dọc theo bờ biển phía đông nam, nơi mà ông lo sợ sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Hợp bang miền Nam.

Ngôn ngữ của Đạo luật Doanh thu được viết một cách rất chung chung, định nghĩa thu nhập (income) là khoản tiền “có được từ bất kỳ loại tài sản nào, hoặc từ bất kỳ hoạt động thương mại, việc làm, hoặc nghề nghiệp chuyên nghiệp nào được thực hiện ở Mỹ hoặc các nơi khác, hoặc từ bất kỳ nguồn nào”. Theo Bộ Tài chính Mỹ, mức thu nhập chịu thuế tối thiểu tương đương vào năm 2003, sau khi điều chỉnh theo lạm phát, sẽ vào khoảng 16.000 đô la.

Quốc hội bãi bỏ luật thuế của Lincoln vào năm 1871, nhưng vào năm 1909, họ đã thông qua Tu chính án thứ 16, đặt ra hệ thống thuế thu nhập liên bang được sử dụng ngày nay. Quốc hội sau đó phê chuẩn Tu chính án thứ 16 vào năm 1913.