Kinh tế qua hoạt hình: Thuế và thương mại tự do

Print Friendly, PDF & Email

1. Thuế

Hầu hết các xã hội hiện đại đều đánh thuế theo 1 cách nào đó. Nhưng không phải lúc nào thuế cũng liên quan đến tiền.

Người Trung Quốc cổ nộp thuế bằng các thỏi trà nén. Còn bộ tộc Jivaroan tại Brazil  thì nộp bằng sọ người.

Giao thương nhanh chóng trở thành một nguồn thu thuế, các lái buôn phải nộp thuế môn bài và thuế hải quan.

Sau này, các tài sản hữu hình thuộc sở hữu người dân và các tài sản như bất động sản, và đất đai, trở thành mục tiêu đánh thuế của các nhà hành pháp.

2. Thương mại tự do

Từ khi còn nhỏ, chúng ta đã trao đổi các thứ với nhau để hai bên cùng có lợi. Cũng chính nguyên lý trao đổi và làm giàu này là yếu tố thúc đẩy giao thương giữa các quốc gia.

Thương mại thường được xem như nhiên liệu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, là động lực khiến các quốc gia chuyên môn hóa thế mạnh giao thương nhất định của mình.

Điều này giúp cả thế giới nói chung sản xuất được nhiều hàng hóa và nhiều loại hàng hóa hơn so với trước kia.

Bất chấp những lợi ích rõ ràng của giao thương tự do, nhiều nước lại tìm cách hạn chế nó bằng thuế quan, cấm vận, và hạn ngạch.

Nguồn: The Economist/Bizlive.vn