Biển đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao đời (5 tập)

Print Friendly, PDF & Email

Phim tài liệu về lịch sử chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Tập 1:

Tập 2

Tập 3

Tập 4

Tập 5