Chiến tranh biên giới Việt Trung 1979 và tình hình Đông Dương

Print Friendly, PDF & Email

Phim tài liệu của Đức về cuộc Chiến tranh biên giới Việt – Trung năm 1979 và tình hình 3 nước Đông Dương giai đoạn này.